Vi är dynamiska

Vi kombinerar kognitiva, systemiska och psykodynamiska verktyg med existentiella frågor som sätter engagemang och mening i centrum.

Psykoanalytisk terapi

Psykoanalysen utvecklades av den kände neurologen Sigmund Freud i början av 1900-talet och har sedan dess vidareutvecklats av hans efterföljare. Idag är det ett erkänt psykologiskt perspektiv samtidigt som det också är en psykologisk behandlingsform.

Begrepp som förnekelse, bortträngning, projicering, det omedvetna, det undermedvetna etc. är begrepp som kommer från psykoanalysen.  Den är alltså väl integrerad i vårt samhälle även om vi inte tänker på det.

Teorins grund är att det finns en omedveten mening och avsikt bakom människans föreställningar och handlingar. Som behandlingsmetod är psykoanalytisk terapi en hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster, vilket ger möjlighet att möta livets svårigheter och ta ansvar för sitt eget liv.

Bakom människors upplevelser och handlingar finns ofta omedvetna fantasier, föreställningar, önskningar och inre konflikter. I terapin får du hjälp att förstå mer av dem, inte minst genom förståelsen av vad som sker i relationen mellan dig och din terapeut. I detta samspel gestaltas och speglas bland annat dina upplevelser och känslor från betydelsefulla relationer i din barndom. Genomarbetningen av dessa ibland smärtsamma känslor leder till ökad självinsikt.

Tillämpad psykoanalys eller psykoanalytisk terapi som det också kallas, är en djupgående och långsiktig behandling som bedrivs 1–5 gånger i veckan. Du ligger ner och uppmanas att så fritt som möjligt delge terapeuten dina tankar och känslor. Ibland gör vi detta under hypnos och då kallas det hypnoanalys.

Vi tar 600 kronor i arvode per session om du går en gång i veckan.
Önskar du gå flera gånger i veckan avtalas ett rimligt pris med din terapeut.
Tyvärr är tillämpad psykoanalys inte statligt sanktionerad.
Du betalar alltså ur egen ficka.

Gestaltterapi

Gestaltterapi är en psykoterapiform som utvecklades av den tyske psykiatern Frederick "Fritz" Perls. Sprungen ur psykoanalysen och gestaltpsykologin är det en terapiform som syftar till att möta och fullborda obearbetade upplevelser, så kallade ofullbordade gestalter och hitta nya förhållningssätt.

Gestaltterapin tar också inspiration från zen-buddhismen och fenomenologin vilket gör den till en "här och nu, jag och du"-orienterad psykoterapiform. Gestaltterapeuter anser att händelser som påverkat oss i barndomen manifesteras i nuet genom bland annat kroppsförnimelser, inre bilder, impulser, yttre och inre beteende därför plockar vi in dåtiden i nuet genom att använda oss av konst/bild, musik, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet, guidade meditationer etc.

Gestaltterapin syftar till att förbättra din kontakt med nuet, samt att öka medvetenheten om de processer, känslor, tolkningar och förhållningssätt som ligger till grund för ditt agerande vilket leder till en ökad medvetenhet och ökat ansvar/självstöd. Gestaltterapi har stora likheter med det som kallas "den tredje vågens KBT".

Här kan du boka din första tid